Trung tâm đào tạo chuyển giao công nghệ vinashin Hà Nam

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
- MÃ SỐ CÔNG TRÌNH: QH-TTĐT-1008
- CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN
- ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TÁC GIẢ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG: TÁC GIẢ
- ĐỊA ĐIỂM: TP. THÀNH PHỐ
- QUY MÔ: + 10HA
      
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
- MÃ SỐ CÔNG TRÌNH: QH-TTĐT-1008
- CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN
- ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TÁC GIẢ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG: TÁC GIẢ
- ĐỊA ĐIỂM: TP. THÀNH PHỐ
- QUY MÔ: + 10HA
      

DỰ ÁN CÙNG LOẠI

Phản hồi của bạn